PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI        1. Pārdošanas noteikumu darbība
1.1. Šie pārdošanas noteikumi reglamentē tiesības un pienākumus, kas rodas starp tiešsaistes veikala www.frandik.com klientu (turpmāk – Pircējs) un
OÜ Fran Studio, reg. 11435267, Narva mnt 8, Jõhvi, 41536 Estonia (turpmāk - OÜ Fran Studio), pērkot reklāmas sludinājumus (turpmāk – reklāma).
1.2. Papildus šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, pērkot reklāmu tiešsaistes veikalā www.frandik.com reglamentē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
1.3. OÜ Fran Studio patur tiesības mainīt pārdošanas noteikumus un pārdodamās reklāmas cenu. Norādītās izmaiņas tiek publicētas tīmekļa vietnē www.frandik.com
1.4. Pieņemot šos noteikumus, Pircējs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar pārdošanas līguma noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

        2. Cenas
2.1. Tā kā Pircējs var būt jebkuras pasaules valsts privātpersona vai komercpersona, visas tiešsaistes veikalā www.frandik.com norādītās cenas neietver pievienotās vērtības nodokli 20% apmērā.
2.2. ES valstu komerciālajiem pircējiem, kuriem ir VAT numurs, pievienotās vērtības nodoklis 20% apmērā rēķina summai netiek pievienots.
2.3. Privātajiem un komerciālajiem pircējiem ārpus ES valstīm pievienotās vērtības nodoklis 20% apmērā rēķina summai netiek pievienots.
2.4. ES valstu privātajiem pircējiem valstīm pievienotās vērtības nodoklis 20% apmērā tiek pievienots rēķina summai.

        3. Pasūtījuma noformēšana
3.1. Tīmekļa vietnē www.frandik.com var izvietot reklāmu ar rakstītu tekstu, ar fotogrāfijām un ar attēliem, kā arī balss reklāmu.
3.2. Pircējs nevar patstāvīgi izdzēst reklāmu. Lai atteiktos no reklāmas izvietošanas, Pircējs par atteikumu ar jebkura sakaru līdzekļa starpniecību informē tīmekļa vietnes www.frandik.com tiesību īpašniekus.
3.3. Ja Pircējs reklāmu pasūta pirmo reizi, ir jāievada sava kontaktinformācija un jāreģistrējas.
3.4. Pirms pasūtījuma izpildes tiek noformēts priekšapmaksas rēķins, kuru var apmaksāt ar kredītkarti VISA, Mastercard, ar SEPA bankas, Web Money vai PayPal maksājumu.
3.5. Pasūtījuma apstiprinājums (priekšapmaksas rēķins) tiek nosūtīts uz Pircēja e-pastu.

        4. Pārdošanas līguma stāšanās spēkā
4.1. Noklikšķinot uz pogas “Pasūtīt / apmaksāt”, Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtījumu.
4.2. Pārdošanas līgums stājas spēkā no rēķinā norādītās priekšapmaksas summas saņemšanas OÜ Fran Studio norēķinu kontā.
4.3. Lai izvairītos no domstarpībām, Pircējam ir iepriekš jāpārliecinās par norādītās kontaktinformācijas pareizību.
4.4. OÜ Fran Studio ir tiesīga atteikt reklāmas izvietošanu gadījumā, ja ir nekorekts pakalpojumu un preču reklāmas teksts vai teksta saturā ir terorisma draudi, kā arī jebkuras nelikumīgas darbības gadījumā.

        5. Atbildība un pretenziju izvirzīšanas kārtība
5.1. Par kaitējumu, kas nodarīts otrai līgumslēdzējai pusei, šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā OÜ Fran Studio un Pircējs uzņemas atbildību Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
5.2. OÜ Fran Studio neuzņemas atbildību par nepatiesu informāciju Pircēja reklāmas tekstā.
5.3. OÜ Fran Studio garantē reklāmas sludinājuma darbības termiņu ievērošanu atbilstoši pakalpojuma apmaksas rēķinā norādītajam termiņam.

        6. Strīdu izšķiršana
6.1. Jautājumu un pretenziju gadījumā ar tiešsaistes veikalu Pircējs var sazināties, nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pastu info@franstudio.com vai piezvanot pa tālruni +372 56696572.
6.2. Uz pretenziju OÜ Fran Studio atbildēs rakstveidā 15 dienu laikā no Pircēja pretenzijas saņemšanas brīža. Ja OÜ Fran Studio nav iespējas 15 dienu laikā atbildēt uz Pircēja pretenziju, tad Pircējs par to tiks informēts rakstiskā formā, norādot aizkavējuma iemeslu, un tiks informēts par datumu, līdz kuram viņš saņems atbildi.
6.3. Ārpustiesas tiešsaistes strīdu starp OÜ Fran Studio un Pircēju izšķiršanai izskatīšana notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 un Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas platformu.

        7. Nepārvarama vara
7.1. OÜ Fran Studio neuzņemas atbildību par nodarīto kaitējumu gadījumā, ja kaitējums nodarīts vai aizkavējums radies apstākļu dēļ, kurus OÜ Fran Studio nevarēja ietekmēt vai kurus nevarēja paredzēt.

        8. Personas datu aizsardzība un drošība
8.1. Pircējs brīvprātīgi sniedz personas datus OÜ Fran Studio, lai izpildītu pasūtījumu sakarā ar reklāmas izvietošanu tīmekļa vietnē www.frandik.com
8.2. Visi Pircēja personas dati, kas publicēti tīmekļa vietnē www.frandik.com ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus.

Šie noteikumi ir spēkā no 15.01.2021.