УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА


        1. Действие на условията за продажба
1.1. Настоящите Условия за продажба уреждат правата и задълженията, възникващи между клиента на интернет магазина www.frandik.com (по-нататък Купувач) и
OÜ Fran Studio reg. 11435267, Narva mnt 8, Jõhvi, 41536 Estonia (по-нататък OÜ Fran Studio) при закупуване на рекламни обяви (по-нататък Реклама).
1.2. Освен настоящите условия правните отношения, възникващи при закупуване на реклама в интернет магазина www.frandik.com се регулират и от действащите в Република Естония правни актове.
1.3. OÜ Fran Studio си запазва правото да променя условията на продажба и цените на продаваната реклама. Посочените промени се отразяват на уебсайта www.frandik.com
1.4. Приемайки настоящите условия, Купувачът потвърждава, че се е запознал с Условията на договора за продажба, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

        2. Цени
2.1. Тъй като Купувачът може да бъде частно или търговско лице от всяка страна на света, всички цени, посочени в интернет-магазина www.frandik.com не включват данък върху оборота в размер на 20%.
2.2. За търговските клиенти от страните на ЕС, притежаващи VAT номер, не се начислява данък върху оборота 20% в сумата по фактурата.
2.3. За частните и търговските клиенти извън страните на ЕС, не се начислява данък върху оборота 20% в сумата по фактурата.
2.4. За частните купувачи в страните на ЕС в сумата по фактурата се начислява данък върху оборота 20%.

        3. Оформяне на поръчката
3.1. На уебсайта www.frandik.com може да се разположи реклама с писмен текст, с фотографии и илюстрации и гласова реклама.
3.2. Купувачът не може самостоятелно да премахне рекламата. За отказ от разполагане на рекламата Купувачът информира за отказа притежателите на авторските права на уебсайта www.frandik.com чрез всякакви средства за комуникация.
3.3. Ако Купувачът поръча реклама за първи път, трябва да въведе своите данни и да се регистрира.
3.4. Преди изпълнението на поръчката се изготвя фактура за предплащане, която може да бъде платена с кредитна карта VISA, Mastercard, чрез плащане в SEPA банка, Web Money или PayPal.
3.5.  Потвърждаването на поръчката (фактурата за предплащане) се изпраща на електронния адрес на Купувача.

        4. Влизане в сила на договора за продажба
4.1. С натискане на бутона „Поръчка/плащане“ Купувачът се задължава да приеме и заплати поръчката.
4.2. Договорът за продажба влиза в сила от момента на постъпване на сумата за предплащане, посочена във фактурата, по разплащателната сметка на OÜ Fran Studio. 
4.3. За избягване на недоразумения, Купувачът трябва предварително да се удостовери във верността на въведените контактни данни.
4.4. OÜ Fran Studio има право да откаже публикуването на реклама в случай на некоректен текст за рекламни услуги и стоки или наличието в текста на терористична заплаха, както и незаконна дейност.

        5. Отговорност и ред за предявяване на претенции
5.1. OÜ Fran Studio и Купувачът носят отговорност за вреди, причинени на другата страна в резултат на нарушаване на настоящите условия, по ред и в размер, определени от законодателството на Република Естония.
5.2. OÜ Fran Studio не носи отговорност за недостоверна информация в рекламния текст на Купувача.
5.3. OÜ Fran Studio гарантира спазването на сроковете на действие на рекламната обява в съответствие със срока, посочен във фактурата за плащане на услугата.

        6. Разрешаване на спорове
6.1. За въпроси или претенции Купувачът може да се свърже с интернет-магазина, като изпрати електронно писмо на адрес info@franstudio.com или като се обади на телефон +372 56696572.
6.2. OÜ Fran Studio ще отговори на претенцията в писмен вид в рамките на 15 дни от датата на получаване на претенцията от Купувача. Ако OÜ Fran Studio няма възможност да отговори на претенцията на Купувача в рамките на 15 дни, то Купувачът ще бъде уведомен за това в писмена форма с посочване на причината за забавянето и ще бъде информиран за датата, към която ще получи отговор.
6.3. За извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове между OÜ Fran Studio и Купувача разглеждането се извършва в съответствие с Регламент 524/2013 на Европейския парламент и Съвета (ЕС) и платформата за разрешаване на потребителски спорове в Европейския съюз.

        7. Форсмажор
7.1. OÜ Fran Studio не носи отговорност за нанесени щети в случай, че щетите или забавянето са причинени от обстоятелства, върху които OÜ Fran Studio не може да повлияе или които не може да предвиди.

        8. Защита и сигурност на личните данни
8.1. Купувачът доброволно предоставя личните си данни на OÜ Fran Studio за изпълнение на поръчката за разполагане на реклама на уебсайта www.frandik.com
8.2. Всички лични данни на Купувача, публикувани на уебсайта www.frandik.com се считат за поверителна информация с изключение на случаите, предвидени в законодателството.

Настоящите условия влизат в сила на 15.01.2021 г.