Начална страница

Архитектурно и строително проектиране

Румен Чифликчиев

Варна
Узаконяване проектиране сгради търпимост Разрешение за строеж Акт16 Архконсулт 3 ООД Румен Борисов Чифликчиев проектант вещо лице в съда бивш служител на Община Варна работи с проектантски колектив с всички специалности и Надзорник- Адвокат- Нотариус Медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието под № 20101227001 тел 0878 870 843 0889 870 949 052 63 60 26 -Узаконяване сгради -търпимост -Вписване в Нотариален акт на всичко което сте построили -Услуги по Кадастъра -вадене скици нанасяне коригиране и тн -Промяна предназначението на сгради и части от тях -Преустройства на сгради надстройки пристройки -Проекти по временните членове на ЗУТ-надзид пристройка 40кв м пристройка на два етажа по 30 кв м и др -Подробен устройствен план-ПУП- изработване исъгласуване до влизане в сила -Архитектурен проект и всички необходими проекти-Инвестиционен проект- за получаване на Разрешение за строеж -Архитектурен проект в комплект с всички необходими проекти-Инвестиционен проект- за сгради ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА за получаване на Разрешение за строеж -съгасуване на Инвестиционния проект на сгради ПАМЕТТНИЦИ НА КУЛТУРАТА до получаване на Разрешение за строеж и изработване на протоколи по време на строителството за получаване на акт 16 -съгласуване на проектите по всички инстанции -Протоколи по време на строителството за получаване на акт16 -Технически паспорти на сгради и съоражения -Издирване на всички документи за технически паспорт -съгласуване регистриране на технически паспорт -Експертизи по всякъкви въпроси за сградата и поземления имот - Оценки площобразуване -Консултации -Консултации преди закупуване на имот -Консултации преди да се води дело в съда за имот -Експертизи преди водене на дело в съда за имот -Проекти за доброволна делба -Проекти за съдебна делба -Медиация по спорове в строителството и проектирането