Начална страница

Оборудване и специална техника под наем

Radost Vlaeva

София
Провеждане на търг за отдаване под наем на имот Изпълнителна агенция\" Военни клубове и военно-почивно дело\" обявява търг с явно наддаване за определяне наемател на имот, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2238.1.12, представляващ бивш гарнизонен стол към Военен клуб – гр. Гоце Делчев, с отдаваема площ 208,35 кв. м., с предназначение – за търговска дейност, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Никола Мандушев” № 1, имот частна държавна собственост. Повече информация може да намерите на страницата на Агенцията на адрес: www.militaryclubs.bg, в меню ИМОТИ, подменю ОБЯВИ-ТЪРГОВЕ ЗА НАЕМ.